See www.zabbix.com for the official Zabbix site.

Translating Zabbix/Romanian

From Zabbix.org
Jump to: navigation, search

Principii și Reguli

  • Se vor folosi ș și ț cu virgulă dedesubt și nu cu cătină
  • de adăugat

Legendă culori

Culoare Descriere
# Cuvânt stabilit
# Cuvânt propus, necesită vot??
# Lipsește traducere adecvată

Standard pentru traducerea cuvintelor

Engleză Română Notă
# acknowledgement confirmare
# action acțiune / comandă
# active activ
# admin admin
# age vârstã
# application aplicație Se mai poate folosi și cuvântul categorie sau clasa datorită a ceea ce reprezintã cuvantul application în Zabbix
# attempt încercare
# audit audit
# autoregistration autoînregistrare
# average medie
# basic elementar
# condition condiție
# confirmation confirmare
# dashboard bord
# data collection colectare de date
# delete șterge
# deny respins / interzis
# dependency dependenþã
# disable dezactivã / invalid
# disaster dezastru
# discovery descoperire
# discovery rule regula descoperire
# duration duratã
# effective value valoare reală
# enable activa
# enabled activat
# event eveniment / caz
# export export
# favourite favorit
# filter filtru
# flexible interval interval flexibil
# float numãr zecimal
# frontend interfațã
# graph grafic
# guest oaspete
# GUI GUI
# high mare / sus / inalt
# history istorie
# host gazdã
# host group grup gazdã
# housekeeper îngrijitor
# icon mapping pictograma de cartografiere
# information informație
# integer numãr întreg
# interface interfațã
# interval interval
# inventory inventar
# it service serviciu IT
# item articol
# key cheie
# link legãturã
# low level discovery cercetare de nivel scãzut Mai poate fi folosită și expresia descoperire de nivel scăzut
# macro macrocomandă
# maintenance mentenanțã
# maintenance period perioada de mentenanțã
# map hartã
# mass update actualizare în masã
# media mediu
# media type tipul mediu
# network discovery descoperire rețea
# not classified nu sunt clasificate
# operation operație
# passive pasiv
# permissions permisiuni
# prototype prototip
# proxy proxy
# queue coadã
# read citi
# recovery restabili
# remote command comandã de la distanțã
# save salvare
# scenario scenariu
# screen ecran
# severity severitate
# simple graph grafic simplu
# slide show slide-show
# step pas
# string șir
# super admin super-admin
# supported întreținut
# template șablon
# trapper trapper / vânãtor
# trends tendințe
# trigger declanșator / trigger
# unsupported nesusținut
# update actualizare
# value mapping mapare valoare
# visible name nume vizibil
# warning avertizare
# write scrie